திரளான ரசிகர்களைக் கொண்டு சாதிக்க முடியாததை, தரமுள்ள சீஷர்களைக் கொண்டு சாதிக்க முடியும்.

Posted by Divan Dani in Songs on January 31 at 07:47 AM  ·  Public

Comments (0)

No login
gif