Search Results "#bible"

Quizzes

  • March 20 - Bible quiz in Tamil- Genesis
   Posted by Bible Quiz on March 20 at 05:55 AM   public
   மார்ச் 20 - வேதாகம வினாடி வினா போட்டி - ஆதியாகமம்   நமது இணையதளத்தில் நடைபெறும் வேதாகம வினாடி வினா போட்டியில் தினமும் பங்குபெறுங்கள். ஒவ்வொரு மாதத்தின் இறுதியில் போட்டியில் வெல்பவர்களுக்கு சிறப...
  • March 16 - Bible quiz in Tamil- Genesis
   Posted by Bible Quiz on March 16 at 04:51 AM   public
   மார்ச் 16 - வேதாகம வினாடி வினா போட்டி - ஆதியாகமம்   நமது இணையதளத்தில் நடைபெறும் வேதாகம வினாடி வினா போட்டியில் தினமும் பங்குபெறுங்கள். ஒவ்வொரு மாதத்தின் இறுதியில் போட்டியில் வெல்பவர்களுக்கு சிறப...
  • March 15 - Bible quiz in Tamil - Genesis
   Posted by Bible Quiz on March 15 at 05:18 AM   public
   மார்ச் 15 - வேதாகம வினாடி வினா போட்டி - ஆதியாகமம்   நமது இணையதளத்தில் நடைபெறும் வேதாகம வினாடி வினா போட்டியில் தினமும் பங்குபெறுங்கள். ஒவ்வொரு மாதத்தின் இறுதியில் போட்டியில் வெல்பவர்களுக்கு சிறப்ப...
  • March 14 - Bible quiz in Tamil- Genesis
   Posted by Bible Quiz on March 14 at 05:14 AM   public
   மார்ச் 14 - வேதாகம வினாடி வினா போட்டி - ஆதியாகமம்   நமது இணையதளத்தில் நடைபெறும் வேதாகம வினாடி வினா போட்டியில் தினமும் பங்குபெறுங்கள். ஒவ்வொரு மாதத்தின் இறுதியில் போட்டியில் வெல்பவர்களுக்கு சிறப்ப...
  • March 13 - Bible quiz in Tamil- Genesis
   Posted by Bible Quiz on March 13 at 12:38 PM   public
   மார்ச் 13 - வேதாகம வினாடி வினா போட்டி - ஆதியாகமம்   நமது இணையதளத்தில் நடைபெறும் வேதாகம வினாடி வினா போட்டியில் தினமும் பங்குபெறுங்கள். ஒவ்வொரு மாதத்தின் இறுதியில் போட்டியில் வெல்பவர்களுக்கு சிறப...